Ortaokul Öğrencisinin Olumsuz Davranışlarında Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir

Ortaokul Öğrencisinin Olumsuz Davranışlarında Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir

Bir ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencisine, olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama, kısa süreli okuldan uzaklaştırma ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanabilir.

Olumsuz davranışlarda bulunan öğrenci önce sözlü olarak daha sonra sözleşme imzalayarak son olarak velisi ile uyarılır. Tüm bunlara rağmen öğrenci olumsuzluğu sürüyorsa kendisine okul yönetimince yazılı olarak kınama bildirilir. Yine öğrenci bunlara aldırmadıysa bu sefer öğrenci başka bir okula gönderilir.

Olumsuz davranışlarda bulunan öğrenciye yaptırım gerektiren davranışlar;
Uyarma yaptırımı:
• Derse ve diğer etkinliklere zamanında gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek
• Derslerde cep telefonunu açık bulundurmak
• Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek
• Görgü kurallarına uymamak
• Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap, araç, gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek
• Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak
• Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak
• Yalan söylemek
• Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını amacı dışında kullanmak, yasaklanmış malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını başka arkadaşına devretmek

Kınama yaptırımı:
• Başkasının malını haberi olmadan almak
• Kılık kıyafetle ilgili kurallara uymamak
• Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak
• Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek
• Okulda kavga etmek
• Okulda olmasınra rağmen törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak
• Okulda ya da okul dışında sigara içmek
• Okulda ya da okul dışında tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eden tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurmak veya kullanmak
• Okulun kurallarını dikkate almayarak kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek
• Okulun ve öğrencilerin eşya, araç ve gerecine kasıtlı olarak zarar vermek
• Resmi evrakta değişiklik yapmak
• Sınavda kopya çekmek veya kopya vermek
• Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak
• Yatılı bölge ortaokullarında, izinsiz olarak okulu terk etmek ve gece dışarıda kalmak

Kısa süreli okuldan uzaklaştırma:
• Okulun tüm alanlarında okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, çalışanların ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, seslerini kaydetmek veya paylaşmak
• Okul yöneticilerine, öğretmenlere, çalışanlara, öğrencilere ve eğitim ortamlarında bulunan diğer kişilere sözle, davranışla veya sosya medya üzerinden hakaret etmek, hakaret paylaşmak, başkalarını bu davranışa kışkırtmak, bu kişileri tehdit etmek gibi davranışlar
• Tekrarlayan çeşitli davranışlarıyla başka bir öğrencinin, sosyal veya duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akran zorbalığı yapmak

Okul Değiştirme:
• Alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmak veya başkalarını kullanmaya teşvik etmek
• Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik, sosyal ve hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak
• Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek
• Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak
• Kılık ve kıyafetle ilgili kurallara uymamakta ısrar etmek
• Kendi yerine başkasının sınava girmesini sağlamak, başkasının yerine sınava girmek
• Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak
• Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer çalışanlara ve arkadaşlarına şiddet uygulamak ve saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak
• Okul içinde ve dışında; siyasi parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak
• Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek
• Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak
• Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak
• Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak
• Okula, derslere, sınavlara girilmesine, derslerin ve sınavların sağlıklı yapılmasına engel olmak
• Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmeyi alışkanlık hâline getirmek
• Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak
• Yatılı bölge ortaokullarında, gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek

Not: Okul değiştirme yaptırımına maruz kalanlar ayrıca hukuken suç işledikleri için ceza alabilirler.

Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, aldıkları disiplin cezaları sonrasında iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalarla, öğrencilerde olumlu davranışların desteklenmesi, geliştirimesi ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmaları amacıyla düzenleme yapıldı.


Konuyla ilgili aklınıza takılan bir soru varsa buradan yorum bırakabilirsiniz